พบกับวิทยากรมากประสบการณ์ ที่จะมาให้ความรู้ในหลายมิติเพื่อผู้ประกอบการหน้าใหม่
ซึ่งพัฒนาเนื้อหาเป็นพิเศษสำหรับกิจกรรม TED Innovatation & Business Training 2023 เท่านั้น

เทคนิคการ Pitching สำหรับธุรกิจยุคใหม่
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร: คุณรวินตา เทพีภัทรนนท์

 • Customer Experience Management and Strategy at PlanB
 • Business Development & Operation Director at BrandThink
 • Professional Strategic Consultant
จุดประสงค์
 • เพื่อให้เจ้าของธุรกิจเตรียมข้อมูลสำคัญเท่าที่จำเป็นในการนำเสนอธุรกิจในระยะเวลาที่จำกัด
 • เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถใช้เทคนิคการพูด เพื่อให้คู่ค้าเกิดความประทับใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ
เนื้อหา
 • เทคนิคการเตรียมข้อมูลสำคัญในการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญในระยะเวลาที่จำกัด
 • เทคนิคการพูดในสถานการณ์ธุรกิจจริง

ภาพลักษณ์ยุคใหม่สำหรับผู้บริหาร
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร: คุณปวีณสุดา ดรูอิ้น

 • Miss Universe Thailand 2019
 • Co-Founder of CI Talks
จุดประสงค์
 • เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถปรับภาพลักษณ์ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในโลกธุรกิจ
เนื้อหา
 • การปรับภาพลักษณ์ตามสถานการณ์ที่เจ้าของธุรกิจมีความเป็นไปได้ที่จะได้อยู่ในสถานการณ์จริง
 • Workshop การอบรมสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อการปรับภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการแต่ละคน

ถอดสูตรความสำเร็จธุรกิจระดับโลกยุคใหม่
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร: ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

 • ผู้ดำเนินรายการ 8 Minute History และ Global Economic Background ทาง The Standard
 • ผู้ดำเนินรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ทางช่อง Thai PBS
จุดประสงค์
 • ให้แนวทางกับผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจช่วงระยะเริ่มต้น และระยะเติบโต
 • เพื่อให้ผู้ประกอบการเปิดมุมมองการทำธุรกิจในโลกธุรกิจไร้พรมแดน
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำความรู้จากการเปิดมุมมองโลกธุรกิจไร้พรมแดนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเอง
เนื้อหา
 • ให้แนวทางกับผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจช่วงระยะเริ่มต้น และระยะเติบโต
 • เพื่อให้ผู้ประกอบการเปิดมุมมองการทำธุรกิจในโลกธุรกิจไร้พรมแดน
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำความรู้จากการเปิดมุมมองโลกธุรกิจไร้พรมแดนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเอง

กฎหมายไทย ที่ธุรกิจยุคใหม่ จำเป็นต้องใช้
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร: คุณอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล

 • Co-Founding Partner at IAS Advisory Co., Ltd.
 • วิทยากรกฎหมายจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
จุดประสงค์
 • เพื่อต้องการให้เจ้าของธุรกิจรู้เท่ากัน และมีองค์ความรู้กฎหมายธุรกิจเบื้องต้นที่ควรรู้ สำหรับธุรกิจที่อยู่ในระยะเริ่มต้น และระยะเติบโต
 • เพื่อให้เจ้าของธุรกิจป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในแง่การบริหาร ทรัพย์สิน และพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ
เนื้อหา
 • กฎหมายธุรกิจเบื้องต้นที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในช่วงการเริ่มต้น และระยะการเติบโต